תקנון - Melisron
דלג לתוכן המרכזי דלג לתחתית העמוד / האתר

תקנון

א. כללי
1. אנו, קבוצת מליסרון (להלן – "החברה" או "אנחנו") מכבדים את פרטיות המשתמשים (להלן "המשתמשים") בנכסיה הדיגיטליים של החברה, לרבות אתרי האינטרנט בתחומי הפעילות השונים של החברה, אתרי סחר אלקטרוני דוגמת Groo או Baligam, מועדוני הטבות, פעילות בקניונים לרבות אפליקציית MY OFER של קניוני עופר וכיו"ב (להלן ביחד ולחוד "הנכסים הדיגיטליים") ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרת הנכסים הדיגיטליים שלנו.
2. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על-ידנו בזמן השימוש בנכסים הדיגיטליים. על השימוש בנכסים הדיגיטליים הקיימים והעתידיים המופעלים על-ידי החברה, תחול מדיניות הפרטיות כמפורט להלן.
3. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש הרלוונטיים של כל נכס דיגיטלי בהתאמה (להלן "תנאי השימוש הרלוונטיים") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.
4. בעת השימוש בנכסים הדיגיטליים נאסף על המשתמשים מידע. חלק מהמידע מזהה אותם באופן אישי, כלומר בשמם ובכתובתם, המוצרים ו/או השירותים שביקשו לרכוש שוברים עבורם, אמצעי התשלום ששימשו אותם, מידע על המיקום בו הם מצויים או ממנו ביצעו פעולות שונות בנכסים הדיגיטליים וכדומה. זהו המידע שהמשתמשים מוסרים ביודעין, לרבות בעת רישומם לנכסים הדיגיטליים. בנוסף, ייתכן שיוצמד למידע שהמשתמשים מוסרים לנו במישרין גם מידע עליהם מצדדים שלישיים, והכל בהתאם להסכמות שהעניקו לאותם צדדים שלישיים. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשים אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפו, ההצעות והשירותים שעניינו אותם, כתובת ה- IP שממנה פנו ועוד).
5. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנאסף ו/או שנמסר על-ידי המשתמשים, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על-ידם בזמן השימוש בשירותים ובנכסים הדיגיטליים, על מידע שנאסף עליהם בזמן שהם משתמשים בנכסים הדיגיטליים ועל מידע שיתקבל מצדדים שלישיים להם מסרו את המידע בהסכמתם.
6. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמשים המתקבל שלא באמצעותם, על-ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים בנכסים הדיגיטליים (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות בנכסים הדיגיטליים וכיו"ב) ואשר אינם בשליטתה. בכל מקרה של ספק, על המשתמשים לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
7. יודגש, כי הפרטים שיספקו ו/או שיאספו אודות המשתמשים, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים עליהם ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, והכל בהתאם להסכמות שהמשתמשים העניקו לאותו צד שלישי.

ב. רישום לנכסים הדיגיטליים
8. בעצם הכניסה, ההורדה ו/או ההתחברות ו/או ההתקנה ו/או בעצם השימוש של המשתמשים בנכסים הדיגיטליים, הם מביעים את הסכמתם לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתם לאיסוף המידע שלהם ועיבודו. אם המשתמשים אינם מסכימים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הם מחויבים, באופן מידי, להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש בנכסים הדיגיטליים, וכן מחויבים להסיר ולמחוק אותם מרשותם.
9. יובהר, כי הפרטים והמידע אותם המשתמשים יתבקשו למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך השתתפות בפעילות ו/או אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים המופעים בנכסים הדיגיטליים ומידע זה מבוקש למטרה זו ולמטרות נוספות כמפורט במדיניות הפרטיות. עוד יובהר כי מסירת הפרטים והמידע שיתבקשו המשתמשים למסור תלויה ברצונם ובהסכמתם, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים הם לא יוכלו להצטרף לנכסים הדיגיטליים ו/או להשתתף בפעילויות ו/או רכישות.
ג. איסוף מידע – אנו אוספים סוגים שונים של מידע מהמשתמשים במסגרת הנכסים הדיגיטליים שלנו:
10. הסוג הראשון של מידע שאנו אוספים במסגרת הנכסים הדיגיטליים שלנו הוא מידע שכשלעצמו הוא אנונימי ואינו מזהה את המשתמשים באופן אישי (להלן "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לנו בשעה שהמשתמשים עושים שימוש בנכסים הדיגיטליים שלנו, ואינו מאפשר זיהוי שלהם. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים שלנו, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותם בנכסים הדיגיטליים שלנו, זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן שלהם, שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע כמפורט בסעיף ח' למדיניות פרטיות זו, סוג המכשיר הנייד וגרסתו, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו"ב.
11. סוג נוסף של מידע הוא מידע אישי מזהה (להלן "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לנו לזהות באופן אישי את משתמשי הנכסים הדיגיטליים שלנו ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. כך למשל, המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address שלהם, בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה. כמו כן, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על-ידי המשתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש בנכסים הדיגיטליים שלנו, כגון: שם פרטי, שם משפחה, מין, כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא, מספר טלפון נייד, כתובת מגורים, מספר רכב, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי וכדומה. בנוסף, אנו אוספים מידע על פעולות שביצעו המשתמשים בנכסים הדיגיטליים השונים ובמכשיריהם, לרבות פעולות שביצוען החל אך לא הושלמו, נתוני מיקום מסוגים שונים, ככל שהמכשיר מאפשר זאת, ביחס למשתמש, ל ונתונים המתקבלים מצדדים שלישיים בהתאם למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים והסכמתם של המשתמשים למסירת המידע, ובכלל זאת כל מידע שנקלט מן הדפדפן שברשות המשתמשים ו/או ממכשיר הטלפון החכם שברשותם, המיקום שלהם וכן כל הדפים בהם ביקרו. ייתכן כי בעתיד יתבקש מידע נוסף. לעתים, נשתמש במידע לא אישי ביחד עם מידע אישי לצורך המטרות המנויות במדיניות זו. כאשר נשתמש במידע לא אישי באופן מוצלב עם מידע אישי, נתייחס למידע המוצלב כמידע אישי.
12. מובהר כי באפשרות המשתמשים להתחבר לחלק מהנכסים הדיגיטליים שלנו באמצעות חשבונם ברשתות חברתיות מסוימות (להלן "חשבון רשת חברתית"). במידה והמשתמשים בחרו להתחבר לנכסים הדיגיטליים המאפשרים באמצעות חשבון הרשת החברתית שלהם, אזי אותה רשת חברתית עשויה לספק לנו גישה למידע אישי המאוחסן עליהם במסגרתה, כגון שם מלא, כתובת דוא"ל, פרטי התחברות, רשימת חברים ברשת החברתית, תאריך לידה, מין ו/או כל מידע אחר המפורט והמוצג להם בהודעה המופיעה במהלך הליך האינטגרציה עם אותו חשבון רשת חברתית. אנא קראו הודעה זו בעיון רב כדי להבין איזה מידע זמין לנו דרך חשבון הרשת החברתית. להסרת ספק, המשתמשים מסכימים בזאת כי המידע האמור לעיל ישמר אצלנו למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אף לאחר שהקישור בין חשבון הרשת החברתיות לחשבונם בנכסים הדיגיטליים שלנו יפקע, מכל סיבה שהיא. אם המשתמשים אינם מסכימים לתנאים אלה, לרבות להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הייעודיות של אותה רשת חברתית, עליהם להימנע מלעשות שימוש באפשרות התחברות זו.
13. המידע שמסרו ו/או שנאסף אודות המשתמשים יישמר במאגרי המידע הרשומים כדין של החברה. המשתמשים מאשרים בזאת את העברת המידע שלהם לכל גוף קשור ו/או מסונף לחברה, וכן לספקי שירות אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך השתתפות בפעילות ו/או מתן השירותים ו/או המוצרים באופן סדיר או לצורך מילוי התחייבויות החברה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות הדין, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותם של המשתמשים. המשתמשים מאשרים באופן מפורש לחברה להעביר את המידע שנאסף עליהם, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.
14. המשתמשים אינם מחויבים למסור מידע אישי על פי חוק. המשתמשים מסכימים ומצהירים בזאת שהמידע האישי שנאסף עליהם ו/או שהם מספקים לנו נמסר בהסכמתם ומרצונם החופשי, לרבות על מנת שנוכל לספק עבורם גישה, מוצרים ושירותים מוצעים במסגרת הנכסים הדיגיטליים שלנו, וכן הם מסכימים כי נשמור את המידע כאמור במאגר המידע שלנו בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו לעיל ולהלן.